فرم نظرسنجی از عملکرد مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

این فرم با هدف ارتقا کیفیت عملکرد مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه ایجاد شده است.
تکمیل اطلاعات ابتدای فرم اختیاری است.
نام :
نام خانوادگی :
کد ملی :
ایمیل :
تلفن :

میزان رضایت شما از برخورد و عملکرد مدیر آمار و فناوری اطلاعات
          
میزان رضایت شما از برخورد و عملکرد کارشناسان آمار
          
میزان رضایت شما از برخورد و عملکرد کارشناسان حوزه نرم افزار
          
میزان رضایت شما از برخورد و عملکرد کارشناسان حوزه زیرساخت و شبکه
          
نام کارشناسی که از برخورد و عملکرد وی رضایت کامل دارید.

نام کارشناسی که از برخورد و عملکرد وی رضایت ندارید.

دلیل عدم رضایت

پیشنهادات و نظرات شما جهت بهبود عملکرد مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه

 
حروف تصویر بالا :   
   
     
تعداد بازدید:   ۱
 

< >