چگونه در یک شبکه داخلی کوچک (مثلا با 10 کامپیوتر ) می توان به وسیله ms outlook اقدام به ارسال و دریافت ایمیل بین کامپیوتر ها نمود ؟


در هر حال هر چقدر هم که شبکه کوچک باشد یک میل سرور ( SMTP و POP3 سرور ) باید نامه را مدیریت کند. ARGOSOFTMAILSERVERPROو EXCHNGESERVER -- MDAEMON, KERIOMAILSEVER

می توانند به عنوان میل سرور ( SMTP,POP3 ) استفاده شوند و میتوان از نرم افزارهای OUTLOOK و OUTLOOK Express نیز به عنوان کلاینت استفاده کرد.تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >