واحد نرم افزار

1391/2/30 0:0

 شرح وظايف :

انتخاب ، خریداری ، نصب و راه اندازی آزمایشی و پشتیبانی نرم افزارهای مورد نیاز دانشگاه
ارائه خدمات مشاوره ای به واحدهای مختلف دانشگاه
بررسی قراردادهای نرم افزاری دانشگاه
تشکیل کمیته اتوماسیون اداری
بررسی نرم افزارهای موجود در دانشگاه
نیاز سنجی نرم افزاری واحدهای مختلف دانشگاه
بررسی شرکت ها
خریداری نرم افزارای اتوماسیون اداری ، یکپارچه مالی-اداری و...
نصب و آموزش مرحله ای نرم افزارها در سایر واحدها
درخواست واحدها جهت دریافت مشاوره خرید نرم افزار
ارائه مشاور خرید نرم افزار به واحدها طبق نیاز سنجی انجام شده
پاسخگویی به درخواست دفتر حقوقی جهت بررسی قراردادهای نرم افزاری
عقد برخی قراردادهای خرید نرم افزار با نظارت دفتر حقوقی


تاریخ بروز رسانی:   30 ارديبهشت 1391

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >