کمیته توسعه دولت الکترونیک

1401/8/11 0:0

کمیته توسعه دولت الکترونیک:

تهیه برنامه عملیاتی توسعه خدمات الکترونیک دستگاه

شناسایی خدمات الکترونیک و غیرالکترونیک کلیه واحدهای زیرمجموعه دانشگاه

تهیه مستندات مربوط به خدمت شامل شناسنامه خدمت، فرایند ارائه خدمت و ...

تهیه توافق نامه سطح خدمات و به روز رسانی اطلاعات آن در صورت تغییر

برنامه ریزی جهت مستندسازی و تهیه شناسنامه خدمات الکترونیکی

درج شناسنامه خدمات در سامانه میز خدمت الکترونیک دانشگاه

به روزرسانی اطلاعات در سامانه میز خدمت الکترونیک دانشگاه

امکان درج نظرسنجی از خدمات معرفی شده در میز خدمت الکترونیک دانشگاه

برنامه ریزی جهت فرهنگ سازی و توانمند سازی مردم در استفاده از خدمات الکترونیکی

معرفی سامانه سیتاد جهت احراز هویت الکترونیک در راستای حذف اخذ کپی مدارک هویتی

بررسی شاخص های توسعه دولت الکترونیک و پیگیری مستندات مربوط به جشنواره شهید رجایی

 

دبیر کمیته : مهندس فاطمه دریاپور

اعضاء کمیته :

مهندس حسین مرادی

مهندس بشرا عباسکی

رابطین معاونت ها

 

کلمات کلیدی:
کمیته     توسعه.دولت.الکترونیک     اعضاء.کمیته    

تاریخ بروز رسانی:   12 دی 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ | فايل متن
< >