سامانه های مالی و اداری
1
آموزش و راهنمای سامانه درخواست کالا و خدمات در سامانه انبار، اموال و تدارکاتآموزش ثبت نام در سامانه بیمه تکمیلی دانشگاهآموزش سامانه حضور وغیابراهنمای نحوه استفاده از سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه جهت کلیه پرسنل1
< >