کارگاه‌های آموزشی
1
دوره آموزشی اصول گزارش‌نویسی تحلیلی



دوره آموزشی مهارت کار بارایانه در سازمان



مدیریت پایگاه داده - 18 مهرماه 1397



کاربرد پایگاه اطلاعاتی SQL Server 2008



1
< >